Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
100%
VIII.2.1.4 Цагдаагийн газрын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 355.0 355.0 17.42% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
100%
XII.1.1.53 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Говь-Алтай, Дарви сум/ 590.3 590.3 80% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
90%
XII.1.1.55 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Говь-Алтай, Чандмань сум/ 398.6 0.0 80% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
100%
XII.2.1.10 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/ 230.6 230.6 69% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
100%
XVII.1.63 Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/ 102.9 102.4 14% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
90%
XII.1.1.194 Дотуур байрын барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Орхон сум/ 398.6 0.0 35% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
10%
XII.5.1 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ 77.1 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
100%
XII.2.1.77 Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Сэлэнгэ, Баянгол сум/ 579.3 579.3 18% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
100%
XII.1.1.359 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум, Хүслийн хотхон/ 202.7 202.7 33% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
100%
XVII.1.28 Геронтологийн төвийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/ 583.2 583.2 38% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр